Lid worden

Als lid ontvangt u 6 x per jaar “De Verzamelaar” en hebt u gratis of tegen een geringe vergoeding toegang tot de beurzen die georganiseerd en gehouden worden door de vereniging in het gehele land.

Lid:
De contributie voor een lid is € 25,00 per jaar.

Jeugdleden:
De vereniging kent juniorleden d.w.z. jongelui tot en met 17 jaar.
De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.

Huisgenootlid:
Indien 1 van de huisgenoten lid is van de verenging, dan kunnen de overige personen die tot dit huishouden behoren “huisgenotenlid” worden, deze ontvangen geen maandblad.
De contributie bedraagt € 13,00 per jaar

Het lidmaatschap kan ingaan op 1 januari, 1 april, 1 juli, of 1 oktober en loopt t/m 31 december van dat jaar Voor verlenging van het lidmaatschap ontvangt u automatisch de betaalgegevens.
Indien u de loop van het jaar lid wordt kunt aan de onderstaande tabel bepalen hoeveel u aan
contributie moet betalen.

Inzenden inschrijfformulier of gebruik het formulier aanmelden lidmaatschap en overmaken van de verschuldigde contributie aan:

De verzamelaar, C. Meijer, Goudmos 32, 2914 AH Nieuwerkerk a/d IJssel
E-mail: secretariaatdeverzamelaar@gmail.com
NL49 INGB 0000 601120 t.n.v. De Verzamelaar

1 januari1 april1 juli1 oktober
Lid:€ 25,00€ 18.75€ 12,50€ 6,25
Juniorlid: € 12,50€ 9,40€ 6,25€ 3,15
Huisgenootlid:€ 13,00€ 9,75€ 6,50€ 3,25

Per persoon 1 formulier invullen in blokletters aub

Naam …………………………………………………………………………………………(Dhr/Mevr.*)

Adres ………………………………………………….Postcode………………………

Woonplaats ……………………………………………….………………………

Ik verzamel zelf ………………………………………………………………………………

Wenst toe te treden als lid / juniorlid / huisgenootlid * van de Nederlandse Vereniging
“De Verzamelaar”.
Ik verklaar mijn verplichtingen tegenover medeverzamelaars op loyale wijze te zullen nakomen. Indien ik mijn lidmaatschap wens te beëindigen, geef ik hiervan schriftelijk bericht aan de ledenadministratie, uiterlijk drie maanden voor het einde van het jaar.

Ik ga akkoord met het Privacybeleid van De Verzamelaar ja / nee
(Privacybeleid is terug te vinden op de website van De Verzamelaar)

Ik betaal € ………………………. Datum…………………………….

Handtekening………………………………………………..

*) a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is

Na ontvangst van uw inschrijfformulier en de verschuldigde contributie wordt u als lid
ingeschreven en ontvangt u de lidmaatschapskaart en het blad “De Verzamelaar”